coal mine

2022-05-14 13:49:25

1.Zhengmei Group’s 16 well coal mine

2.Hebi Liyuan Electric Power Service Co., Ltd.

3.Xinmi Hongfa Coal Mine System

4.Dengfeng Qianxiang Coal Industry Co., Ltd.

5.Dengfeng Xingyu Coal Industry Co., Ltd.

6.Zhengzhou Tianhe Coal Industry Co., Ltd.

7.Dengfeng Songji Zhoushan Coal Industry Co., Ltd.

8.Xinmi 25# Coal Mine

9.Gas Drainage Station in Baiping Coal Mine of Zhengmei Group

10.Zhengzhou Yuzhong Energy Co., Ltd.

11.Zhengzhou Gas Station

12.Zhengmei Group (Henan) Baiping Coal Mine Co., Ltd.

13.Changzhi Sanyuan Zhongneng Coal Industry Co., Ltd. Shanxi Fenxi Mining Group 14.Zhengyong Coal and Coke Co., Ltd.

15.Shanxi Jijiao Coal and Coke Group Bandingyao Coal Industry Co., Ltd.

16.SDIC Xindeng Zhengzhou Coal Industry Co., Ltd.

17.Songcun Coal Industry

18.China Coal Wujiagou Coal Industry Information System

19.Shanxi Jinhui Wanfeng Coal Industry Co., Ltd.

20.Changzhi Gucheng Coal Mine

21.Zhengzhou Xinlian Mining Engineering Co., Ltd.

22.Xinxiang North China Petroleum Bureau Base

23.Ancai Energy Natural Gas Station

24.Shanxi Huarong Longgong Coal Industry

25.Meihuagou Coal Industry

26.Yangquan Gas Company

27.Yuxian Natural Gas

Home Tel Mail Inquiry